The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Fjärde föreläsningen:
Kvalitetssäkrat genomförande
Förr eller senare är vi framme vid omorganisationens kulmen - genomförandet. Oavsett om vi lyckosamt passerat redan nämnda förstadier och oavsett om vi begått alla misstag eller kunnat undvika en del av dem, kommer den dagen då våra tankar ska sättas i sjön. Processen kan inte hejdas. Historien företer inga exempel på att en omorganisation - hur dåligt tänkt eller planerad den än varit - har inhiberats. Det ligger i omorganisationens natur - och sannolikt också i den sanne omorganisatörens - som att O följer A, att yin behöver yang, som att symfonin kräver sin coda.
Pres hänger ihop med tige, som ler med långhalm.

Även genomförandet har sitt metodval - och val av verktyg. Ytterst handlar det om vad vi faktiskt vill åstadkomma. All beprövad erfarenhet talar för att en omorganisation ska genomföras i sin helhet vid ett och samma tillfälle för bästa möjliga resultat och minsta möjliga men för verksamheten! (Jfr uttrycket "short sharp chock".)

Självfallet kan man också, om omständigheterna så kräver, välja att gå stegvis fram. Men då måste varje steg vara noggrant planlagt från början! Att bara planera ett steg och sedan direkt verkställa genomförandet, och därefter fortsätta med ett nytt delmoment, är ett garanterat sätt att åstadkomma ett organisatoriskt misslyckande. Har man mera dunkla motiv för sina planer (kaos kan ju i vissa fall vara ett mål i sig!) kan man med fördel välja det senare alternativet, i förvissningen om att verkligen lyckas i sitt uppsåt.

Låt oss göra en liknelse som exempel på det nyss sagda. Låt oss tänka oss ett bord. Ett ganska vanlig arbetsbord som står på X cm höga ben. Bordet är något för högt för att alla ska kunna arbeta vid det på ett bekvämt sätt. Om bordet vore 10 cm lägre skulle alla sitta bättre och trivas bättre och alla skulle nå att använda hela bordet som arbetsyta. Bordet skulle därigenom bli utnyttjat på ett effektivare sätt och risken för kostsamma arbetsskador skulle minska.Genomförandemetod 1

Du har berättat för användarna om dina planer och redovisat fördelarna med att vidta åtgärden. Du anlitar därefter en pålitlig fackman som klart och entydigt delges uppdraget. Med hjälp av en korrekt tumstock mäter vederbörande noggrant ut 10 cm på vardera fyra bordsben, varefter han/hon medelst en god såg kapar alla fyra benen i snabba, säkra tag. - Avkortningen är verkställd. Bordet står stadigt och säkert, med ytan 10 cm närmare golvet och alla är nöjda. Nyordningen är lyckosamt genomförd!Genomförandemetod 2

Det föreligger viss osäkerhet huruvida det, vid sidan av fördelarna, ändå möjligen inte finns nackdelar med en avsågning. Du har tillsatt en arbetsgrupp som haft i uppdrag att se över problemet. I gruppen har diskuterats olika alternativa lösningar, vilka envar har lika många förespråkare. För att vara på den säkra sidan föreslå gruppen att man sågar av ett bordsben för att se vad som händer. Redan här är resultatet på väg att haverera!

Eftersom bordet kommer att välta vid minsta belastning beslutas att gruppen får såga av övriga ben med varsin såg. Bordet är tills vidare avkortat, men måste sannolikt snart åtgärdas igen. Det står ostadigt och vingligt och arbetsmiljön har knappast förbättrats. Denna metod, vanlig i myndighetssammanhang, kan naturligtvis inte rekommenderas.

Lika illa är det förstås om du, fylld av beslutspotens, angriper problemet med yxa. Det är visserligen både "short" och "sharp" och "chock", men inte särdeles professionellt. Bordet, eller det som är kvar av det, blir snabbt underlag för aktiva (liggande) arbetsinsatser, under diskret tystnad från användarnas sida. De mest kompetenta och kloka medarbetarna ser till att snarast söka sig till en annans bord. Ditt bord är inte längre ett bord och problemen kvarstår i praktiken.

Ett gott råd är därför: såga klokt!

Föregående

Innehållsförteckning

Nästa sidaProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013